VEK-puljen

Borgere, virksomheder, institutioner, foreninger, kommuner og andre kan søge støtte til projekter, der styrker viden og udvikling indenfor vedvarende energi og energieffektiviseringer samt til projekter, som formidler information om konsekvenser af klimaforandringer.

VEK-puljen står for ”Udviklingsprojekter indenfor vedvarende energi, energieffektiviseringer og klima”.

VEK-puljen støtter f.eks. projekter, som:

•    Øger produktionen og forbruget af vedvarende energi
•    Viser, hvordan energieffektiviseringer kan udføres i praksis
•    Styrker befolkningens viden om klimaforandringer og klimatilpasning
•    Formidler information om vedvarende energiforsyning, energieffektiviseringer, klimaforandringer og klimatilpasning

For at få støtte fra VEK-puljen, skal bl.a. følgende være opfyldt:

•    Projektet skal som udgangspunkt finde sted i Grønland
•    Normalt skal mindst 50 procent af projektomkostningerne komme fra andre kilder
•    Projektet skal harmonere med Naalakkersuisuts klima- og energipolitiske målsætninger
•    Projektresultater og -erfaringer skal formidles, så andre også kan få gavn af dem
•    Projektet skal skabe ny viden eller nedbryde barrierer for vedvarende energi eller energibesparelser

Frister
Ansøgningerne bliver behandlet løbende. Støtten bliver udbetalt, når projektet er afsluttet eller – i tilfælde af flerårige projekter – når årets udgifter er afholdt, og statusrapport er godkendt.

Brug god tid på ansøgningen
Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet går gerne i dialog med mulige ansøgere og drøfter mulige projektscenarier. Departementet kan tilbyde rådgivning og sparing i forbindelse med udformning af ansøgningen. Derfor er det en god ide at henvende sig til departementet tidligt i et ansøgningsforløb. Henvendelser kan ske skriftligt til paian@nanoq.gl eller telefonisk til 34 50 00 (omstilling).

Retningslinjer
Her kan du downloade retningslinjerne.

Skemaer
Ved endelig indsendelse af ansøgning, skal Ansøgningsskema for VEK-puljen bruges. Når projektet er færdigt eller når året er slut, skal ”Afrapporteringsskema for VEK-puljen” udfyldes.

Tidligere støttede projekter
Nedenfor kan du se en oversigt over de projekter, som har fået støtte siden 2012.

Mindskelse af dieselforbrug
Reduktion af forbruget for reduktion af dieselolie og tilpasning til klimaforandringer i gæstegiveriet Ipiutaq Guest Farm.
Projektperiode: 2014
Støtte fra VEK-puljen: 32.500 kr.

Test af hybridbus og flådestyringssystem
Nuup Bussii tester diesel/el-hybridbus i Nuuk. Test af flådestyringsudstyr ift. kørestil.
Projektperiode: 2014
Støtte fra VEK-puljen: 220.000 kr.

LED armatur til krabbefabrik
Energibesparelse ved skift til LED-lys ifm. renovering af Royal Greenlands krabbefabrik i Sisimiut.
Projektperiode: 2014
Støtte fra VEK-puljen: 60.000 kr.

Clean Greenland - Green Companies
Reduktion af drivhusgasser gennem strategisk miljøledelse i virksomheder. I magasinet På vej mod et mere rent Grønland kan du læse om projektets resultater.
Projektperiode: 2013-2015
Støtte fra VEK-puljen: 378.798 kr.

"Midnatssol" - solceller
Energieffektiviseringen og solceller i Sømandshjemmet i Aasiaat.
Projektperiode: 2014
Støtte fra VEK-puljen: 50.000 kr.

Datagrundlag for klimatilpasnings-indsatsen
Forstudie til projekt om Datagrundlag for klimatilpasnings-indsatsen i Grønland
Projektperiode: 2014
Støtte fra VEK-puljen: 29.082 kr.

Geoenergi i Qaqortoq og Narsaq
Studiet vurderer, at der vil kunne opnås besparelser ved at erstatte eller aflaste de eksisterende fjernvarme-elkedler i Qaqortoq og Narsaq med fjeldvarmeanlæg - på trods af forholdsvis store investeringsomkostninger.
Studiet fremhæver flere steder, at isolering kan være en bedre investering end at investere i et fjeldvarmeanlæg. Det skyldes bl.a. at omkostningerne per sparet kWh ofte er lavere i forbindelse med isolering end ved et fjeldvarmeanlæg.
Endvidere fremhæver studiet, at investeringer i geoenergi kan mindske behovet for udbygning af andre energikilder, såsom vandkraft.
Af ændringsbladene fremgår, at de seneste ændringer i el- og oliepriser har medført, at også private hustande med oliefyr vil kunne opnå en besparelse på varmeregningen ved at skifte til et fjeldvarmeanlæg. Dog vurderes besparelsen at være så lille, at det ikke er økonomisk interessant for privatpersoner.
Sammenfatninger:
Hovedrapport
Narsaq
Qaqortoq

Projektets rapporter:
Qaqortoq/Narsaq forstudie
Narsaq, stedspecifikt forstudie
Qaqortoq, stedspecifikt forstudie
Opdateringer:
Ændrede elpriser 1
Ændrede oliepriser 1
Bilag
A: Fysikken bag varmepumpen
B: Brunnsprotokoll, bergvärmebrunn
C: Boring af energibrønd, eksempler på udstyr
D: Att borra brunn för energi och vatten – en vägledning
Projektperiode: 2013-2014
Støtte fra VEK-puljen: 178.018 kr.

Klimakampagner
Formidling for at skabe øget bevidsthed i befolkningen om sammenhængen mellem vores forbrug af fossile brændsler og udledningen af CO2.
Projektperiode: 2014
Støtte fra VEK-puljen: 407.907 kr.

Natural Energy Efficiency and Sustainability
Identifikation og kortlægning af ressourcer og teknologier inden for energieffektivitet og vedvarende energi, som er baseret på naturlige produkter og processer. Billig, lavteknologisk og miljøvenlig udnyttelse af vedvarende energi, som kan udnyttes bredt. Du kan læse meget mere på projektets hjemmeside.
Projektperiode: 2011-2013
Støtte fra VEK-puljen: 553.300 kr.

Elbiler som reelt alternativ i Nuuk
Projektet havde til formål at belyse, hvilke barrierer der står i vejen for udbredelse af elbiler, og hvad der hensigtsmæssigt kan gøres for at fremme elbiler i Grønland. Udgangspunktet var en undren over, hvorfor der ikke kører flere elbiler i Nuuk. Elbiler er godt egnet til Nuuk, der har elektricitet fra vandkraft og har et begrænset vejnet. Desuden var der allerede gennemført forsøg med elbiler i Nuuk, og erfaringerne derfra havde været gode. Læs rapporten Elbiler som reelt alternativ i Nuuk, som giver et overblik om situationen i Nuuk.
Projektperiode: 2013
Støtte fra VEK-puljen: 199.260 kr.

Fyrtårnsprojekt VI
Formålet med projektet var at bidrage til videreudvikling af viden om vedvarende energikilder i Grønland, indenfor solenergi og vindenergi. Projektet byggede videre på tidligere ’fyrtårnsprojekter’.
Der blev installeret et solcelle-demonstrationsanlæg på et enfamilieshus i Sisimiut. Anlægget blev koblet til det offentlige forsyningsnet. Det bestod af 30 multikrystallinske solcellepaneler á 235 Wp. Anlægget blev vurderet til at producere ca. 7.000 kWh/år, hvilket er det dobbelte af, hvad en gennemsnitsfamilie i Grønland forbruger på årsbasis.
Der blev indkøbt og testet nyt udstyr med henblik på at få bedre målinger af vindforholdene ved den installerede testvindmølle i Sarfannguit. Den eksisterende vindmålestation i Nanortalik blev opgraderet. Desuden blev der indkøbt og testet udstyr til to nye målestationer på nord- og sydsiden af Nanortalik-øen.
Målet med at opgradere og udvide Nanortalik måleprogrammet var at få målinger af en bedre kvalitet og med en større geografisk spredning. Det gjorde det muligt at anvende målingerne til validering af modeller for vind, vejr og klima.
Læs sagsrapporten om Fyrtårnsprojekt VI
Projektperiode: 2012
Støtte fra VEK-puljen: 390.000 kr.

Egenproduktionsbekendtgørelsen
Projektets formål var at udarbejde en bekendtgørelse om levering og salg af overskudselektricitet fra privatejede vedvarende energianlæg til det kollektive forsyningsnet. Eksterne rådgivere udarbejdede en overordnet samfundsøkonomisk analyse. Rådgiverne bistod desuden med udarbejdelsen af bekendtgørelsen.
Projektperiode: 2012
Støtte fra VEK-puljen: 256.900 kr.

Vil du vide mere...

Grønlands Statistik

Greenland in Figures 2013

Grønlands Klimaforskningscenter

Global Weirding

Se flere videoer...