Energiintensive Industrier

Man diskuterer i disse år muligheden for at opbygge en energiintensiv industri i Grønland. Landet har stort potentiale for produktion af vedvarende energi gennem vandkraft og har rige uudnyttede mineralressourcer, hvilket der kan drages effektivt nytte af gennem etablering af ny industri.

 

Etablering af en aluminiumssmelter

Aluminiumsprojektet ved Maniitsoq er et eksempel på mulighederne forbundet med Grønlands vandkraftpotentialer. Mens aluminiumsproduktion i sig selv er en energikrævende proces, kan man ved brug af vandkraft reducere den negative effekt på både miljø og klima. Sammenlignet med en energiproduktion baseret på fossile brændstoffer, vil aluminiumsprojektet ved Maniitsoq være forbundet med mindre udslip af CO2 og være en effektiv måde at udnytte landets vandressourcer.

 

På trods af at gøre brug af en vedvarende energikilde vil en eventuel etablering af aluminiumsproduktion i Grønland medføre en betydelig forøgelse af landets udledning af drivhusgasser. Samtidig vil udledningerne forbundet med produktionen være langt mindre end hvis den var baseret på fossile brændstoffer. I et globalt perspektiv kan etableringen af en aluminiumsindustri i Grønland derfor fortsat komme klimaet til gavn.

                                           

Mulighederne for råstofudvinding – Jernminen ved Isukasia

Grønlands undergrund er rig på mineralressourcer. Kortet nedenfor, udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) i samarbejde med Selvstyret, giver et overblik over eksisterende mineralressourcer, som man har kendskab til:

 

Map Of Selected Mineral Occurrences 300 Ppi

                                   Kilde: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og    

                                   Grønland1

 

 

 Der er i øjeblikket udstedt udforsknings- og udnyttelsestilladelser til en række projekter. Udvinding af mineralerne vil være forbundet med store udledninger og vil bidrage til at øge Grønlands nationale udledninger i de tilfælde, hvor foreslåede projekter realiseres.

 

Jernmineprojektet ved Isukasia i Sydvestgrønland har som del af sin ansøgning om udnyttelsestilladelse fået udarbejdet de to lovpligtige redegørelser, Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB), som undersøger, hvordan det foreslåede projekt vil påvirke både miljø og samfund i området. Af relevans for klimaområdet omfatter VVM–redegørelsen blandt andet en vurdering af projektets samlede drivhusgasudledninger, en undersøgelse af fordele og ulemper ved forskellige energikilder samt en sammenligning af implikationerne af en række forskellige scenarier for realisering af projektet. Etableres jernminen med dieselbaseret energiforsyning som planlagt, vil det øge Grønlands samlede udledninger betydeligt.

 

For hvert projekt, som Naalakkersuisut, den grønlandske regering, giver udnyttelsestilladelse til, underskrives der en IBA-aftale (Impact Benefit Agreement) af selskabet, kommunen og Naalakkersuisut. En IBA-aftale har til hensigt at sikre, at projektet har en gavnlig virkning på både lokalsamfundet og samfundet som hele. IBA-aftaler justeres på årlig basis, så de til en hver tid er tidssvarende. 

 

 _____________________________________________________________________________

1 Kort over mineralforekomster og geologiske miljøer i Grønland.
Yderligere geologiske beskrivelser kan findes i GEUS Bulletin nr. 18 (2009) - Greenland from Archaean to Quaternary, hvori det geologiske kort over Grønland i forholdet 1:2.500.000 også er inkluderet. Bulletinen kan læses på GEUS' hjemmeside, hvor der også er adgang til interaktive versioner af det geologiske kort i forskellige størrelsesforhold.

Energiintensive Industrier

Vil du vide mere...

Aluminium.gl - Aluminium og Klima

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS

Portal for Grønlands Mineralressourcer

Global Weirding

Se flere videoer...